Åpenhetsloven

Åpenhetsloven omhandler virksomheters åpenhet og arbeid med og for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold både i egen og leverandørers drift.

Aktsomhetsvurderingen

For å oppfylle loven og internasjonale standarder, gjennomfører HEM prosedyrer for aktsomhetsvurdering.
Loven spesifiserer at:

«aktsomhetsvurderingene skal utføres regelmessig og stå i forhold til virksomhetens størrelse, virksomhetens art, konteksten virksomheten finner sted innenfor, og alvorlighetsgraden av og sannsynligheten for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold»

Aktsomhetsvurderingen beskrives konkret på følgende måte:

 1. forankre ansvarlighet i virksomhetens retningslinjer.
 2. kartlegge og vurdere faktiske og mulige negative konsekvenser for grunnleggende
  menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som virksomheten enten har forårsaket eller bidratt til, eller som er direkte knyttet til virksomhetens forretningsvirksomhet, produkter eller tjenester gjennom leverandørkjeder eller forretningspartnere.
 3. iverksette egnede tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser basert på virksomhetens prioriteringer og vurderinger.
 4. følge med på gjennomføring og resultater av tiltak.
 5. kommunisere med berørte interessenter og rettighetshavere om hvordan negative konsekvenser er håndtert.
 6. sørge for eller samarbeide om gjenoppretting og erstatning der dette er nødvendig.

Redegjørelse for aktsomhetsvurderingen

Redegjørelsen skal minst inneholde:

 1. en generell beskrivelse av virksomhetens organisering, driftsområde, retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
 2. opplysninger om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser som virksomheten har avdekket gjennom sine aktsomhetsvurderinger.
 3. opplysninger om tiltak som virksomheten har iverksatt eller planlegger å iverksette for å stanse faktiske negative konsekvenser eller begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser, og resultatet eller forventede resultater av disse tiltakene.

Informasjonsplikt

I henholdt til åpenhetsloven § 6 og § 7 har enhver ved skriftlig forespørsel rett på informasjon om hvordan virksomheten håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser mht gjennomføring av aktsomhetsloven. Dette omfatter både generell informasjon og informasjon knyttet til en særskilt vare eller tjeneste som virksomheten tilbyr. Informasjon skal gis skriftlig og være dekkende og forståelig. Informasjonen skal gis innen rimelig tid og senest innen tre uker etter at informasjonskravet er mottatt. Dersom omfanget av informasjon som etterspørres, gjør det uforholdsmessig arbeidskrevende å besvare informasjonskravet innen tre uker, skal informasjonen gis inne to måneder etter at kravet er mottatt.

Vurdering av ulike risikoområder

Med utgangspunkt i åpenhetsloven skal risikoanalysen danne grunnlag for hvilke arbeids- og menneskerettigheter som utgjør størst risiko og som dermed skal prioriteres mht videre aktsomhetsvurderinger og oppfølging av leverandører.

Risikoanalysen gjøres for å kartlegge de vesentligste risikoer for utvalgte fokusområder.

Kartleggingen av risiko baseres på kvantitative og kvalitative vurderinger og deles inn i to hovedkategorier: arbeids - og menneskerettigheter og ansvarlig innkjøp.

Det utføres en risikobasert prioritering hvor omfanget av kartlegging og oppfølging tilpasses den vurderte risikoen og muligheten for påvirkning av de konkrete forhold.

Risikoanalysen skal kartlegge ulike grader av risiko og legge til rette for at forhold med høy risiko kan følges opp videre. Det skal gjøres en mer omfattende vurdering av områder med høy risiko. Hvilke tiltak som bør iverksettes hvor risikoen klassifiseres som høy, må vurderes konkret.

For arbeids – og menneskerettigheter vektlegges særlig følgende forhold:

 • hvor mange ansatte kan være omfattet av risikoområdet
 • hvilke risiko og konsekvenser er forbundet med risikoområdet internt i egen organisasjon
 • hvilke risiko og konsekvenser er forbundet med risikoområdet ift samfunnet generelt
 • er risikoområdet et områder det er forbedringspotensial på
 • hvor lett/vanskelig er det å iverksette forbedringer på risikoområdet

For ansvarlig innkjøp vektlegges særlig følgende forhold:

 • hvor store leveranser og hvor stor påvirkningskraft har HEM hos den enkelte leverandør
 • størrelse på årlige innkjøp
 • eiere
 • bransje
 • geografisk tilhørighet leverandører
 • underleverandører og geografisk lokalisering
 • produkter (DFØs (Direktorate for forvaltning og økonomistyring) høyrisikoliste-høyrisikoliste ift produkter mht risiko for brudd på arbeids- og menneskerettigheter)

Leverandører deles opp i følgende kategorier for innledende risikoanalyse:

 1. Leverandører med årlige leveranser > kr. 1.000.000:
  Leverandørene skal kartlegges for vesentlige risikoer og risikoklassifiseres. Kartleggingen skal vurdere og avdekke eventuelle faktiske og potensielle negative konsekvenser for risiko eller brudd på grunnleggende arbeids- og menneskerettigheter som bedriften har forårsaket eller bidratt til.
 2. Leverandører med årlige leveranser mellom kr. 100.000 og kr. 1.000.000:
  Kvalitativ kartlegging av kunder med høy risiko. Øvrige leverandører plasseres i gruppen lav risiko
 3. Leverandøren med årlige leveranser < kr. 100.000: Plasseres i gruppen lav risiko, med mindre det er forhold som tilsier at enkeltkunder bør vurderes nærmere.

Tiltak

Risikoområder som er vurdert å utgjøre vesentlig risiko for potensielle negative konsekvenser eller brudd på arbeids- og menneskerettigheter, skal følges opp tett, med formål om å reparere, redusere eller eliminere risiko. HEM skal når slike forhold er avdekket:

Iverksette egnede tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser.

 • Følge med på gjennomføring og resultater av tiltakene.
 • Informere involverte parter og rettighetshavere om hvordan saken er håndtert.
 • Sørge for eller samarbeide om gjenoppretting og erstatning der dette er påkrevd.

Kontakt og varsling

For varsling om saker i relasjon til åpenhetsloven eller for spørsmål om denne redegjørelsen og vår tilnærming til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, benyttes [email protected]